Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

RODO

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO   


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:  


1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polesie”, ul. Wileńska 59, 94 – 016 Łódź (dalej jako „ADO”),

2. został w Spółdzielni wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail organizacja@smpolesie.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych zostały pozyskane z dokumentów Spółdzielni (deklaracje, oświadczenia, wnioski, umowy, itp.), 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz statutu Spółdzielni,

5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółdzielni, ewentualnie właściwe organy,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania wyżej wskazanych obowiązków lub wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ADO,

7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych,

8. z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego,

9. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,

11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/ochrona-danych-osobowych/