Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”, na podstawie § 29 ust. 1 statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” na dzień 8 czerwca 2018 roku na godzinę 17°°, w siedzibie Teatru V6 w Łodzi przy ul. Żeromskiego 74/76.

 

Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni proszeni są o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości, które umożliwią identyfikację i pozwolą na wydanie mandatów.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że materiały będące przedmiotem porządku obrad Walnego Zgromadzenia, tj. sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok wraz z informacją z realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 09.06.2017 r., sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2017 r., sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok wraz z wnioskami z przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2014 – 2016 oraz projekty uchwał, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni (www.smpolesie.pl) i będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 24 od dnia 21.05.2018 r. do dnia 07.06.2018 r. w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 10:00 – 12:00, wtorek 14:00 – 17:00.

 

Ponadto Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” informuje, że z dniem 9 września 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1596) o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Ustawa ta wprowadza szereg zmian, które wymagają uwzględnienia w statucie Spółdzielni. Mając to na względzie, Zarząd rozważa możliwość zwołania dodatkowego terminu Walnego Zgromadzenia, poświęconego wyłącznie zmianom statutowym.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”             

w Łodzi w dniu 08.06.2018 r.

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji:

a) Skrutacyjnej,

b) Wnioskowej.

4. Przedstawienie sprawozdań z działalności Spółdzielni w 2017 roku, w tym:

a) sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok wraz z informacją z realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 09.06.2017 r.,

b) sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. wraz z podziałem nadwyżki bilansowej za 2017 rok,

c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok wraz z wnioskami z przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2014 – 2016.

5. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok wraz z informacją z realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 09.06.2017 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień  31.12.2017 r.,

c) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,

d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok wraz z wnioskami z przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2014 – 2016,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok.

6. Rozpatrzenie wniosku grupy członków w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” i podjęcie uchwał w tym przedmiocie.

7. Przedstawienie kierunków działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” na 2018 rok i 2019 rok i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, usytuowanego przy ul. Wileńskiej 59, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Polesie”, w trybie postępowania egzekucyjnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

11.Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

12. Zamknięcie obrad.


                                                                                                                                                                                                           Wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu:                                                                                                                    

   Materiały:                                                                                                                   

 

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/organy-spoldzielni/walne-zgromadzenie/