Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Walne Zgromadzenie

Zawiadomienie o kontynuacji obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni SM "POLESIE" w Łodzi

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni SM "POLESIE" w Łodzi

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni SM "POLESIE" w Łodzi

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Zgłoszenie Kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Materiały

Wyjaśnienie Zarządu SM "Polesie" w zakresie kwoty w pozycji B.VI rachunku zysków i strat za 2021 rok.

2019 rok

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 r. - załącznik nr 5 do sprawozdania finansowego.

Informacja z realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 06.06.2019 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.

Wystąpienie Rady Nadzorczej o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

2020 rok

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2020 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2020 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.

Wystąpienie Rady Nadzorczej o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

2021 rok

Materiały za 2021 rok, w tym:

  • Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2021 r.,
  • Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 r.,
  • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.,
  • Informacja Rady Nadzorczej na temat wniosków z przeprowadzonej lustracji z działalności SM "Polesie" za lata 2017-2019,
  • Wystąpienie Rady Nadzorczej o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok,
  • Projekty uchwał.

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/organy-spoldzielni/walne-zgromadzenie/