Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Walne Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”, na podstawie § 29 ust. 1 statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” na dzień 6 czerwca 2019 roku na godzinę 17°°, w siedzibie Teatru V6 w Łodzi przy ul. Żeromskiego 74/76.

 

Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni proszeni są o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości, które umożliwią identyfikację i pozwolą na wydanie mandatów.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że materiały będące przedmiotem porządku obrad Walnego Zgromadzenia, tj. sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok wraz z informacją z realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 08.06.2018 r., sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r., sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok oraz projekty uchwał, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni (www.smpolesie.pl) i będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 24 od dnia 22.05.2019 r. do dnia 05.06.2019 r. w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 10:00 – 12:00, wtorek 14:00 – 17:00.

Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”             

w Łodzi w dniu 06.06.2019 r.

 

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji:

a)      Skrutacyjnej,

b)      Wnioskowej.

4. Przedstawienie sprawozdań z działalności Spółdzielni w 2018 roku, w tym:

a)      sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok wraz z informacją z realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 08.06.2018 r.

b)      sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. wraz z podziałem nadwyżki bilansowej za 2018 rok,

c)      sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.

5. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok  wraz z informacją z realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 08.06.2018 r.,

b)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień  31.12.2018 r.,

c)      podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,

d)     zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok,

e)      udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.

6. Przedstawienie kierunków działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” na 2019 rok i 2020 rok i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

8. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

10. Zamknięcie obrad.

Materiały

Pełnomocnictwo

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/organy-spoldzielni/walne-zgromadzenie/