Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” informuje, że Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 08.06.2018 r., zgodnie z porządkiem obrad, podjęło uchwały w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” za 2017 rok wraz z informacją z realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 09.06.2017 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” za 2017 rok,
  3. podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” za 2017 rok,
  4. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” za 2017 rok  wraz z wnioskami z przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2014 – 2016,
  5. udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” – Prezesa Zarządu w osobie Pani Ewy Stróżek,
  6. udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” – Zastępcy Prezesa Zarządu Głównego Księgowego w osobie Pani Jolanty Gieras,
  7. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” na rok 2018 i 2019,
  8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polesie” w Łodzi może zaciągnąć.

                                                                                                                                                                                                       

   Materiały:                                                                                                                   

 

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/organy-spoldzielni/walne-zgromadzenie/