Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” informuje, że Walne Zgromadzenie Członków SM „Polesie” w dniu 9 czerwca 2017 roku, zgodnie z porządkiem obrad podjęło uchwały w sprawie:

 

  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” za 2016 rok wraz z informacją z realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 10.06.2016 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” za 2016 rok,
  3. podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” za 2016 rok,
  4. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” za 2016 rok,
  5. udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”,
  6. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” na rok 2017 i 2018,
  7. zbycia prawa użytkowania wieczystego i własności nieruchomości gruntowych, usytuowanych w Łodzi przy ul. Plocka 7,
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne (użytkowego), usytuowanego w Łodzi przy ul. Sandomierskiej 15/17 oraz na jego zbycie,
  9. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polesie” w Łodzi może zaciągnąć (wg załącznika)
  10. wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         

Dokumenty do pobrania:

Pełnomocnictwo

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków w 2017 roku.

 

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/organy-spoldzielni/walne-zgromadzenie/